குர்ஆன் முப்பது ஜுஸ்வுகளையும் டவுன்லோடு செய்யாமல் விரல் கொண்டு தொட்டு நீங்கள் விரும்பிய ஜுஸ்வுகளை கேட்கலாம்


இது ரமலான் மாதத்தினுடைய மிகச் சிறந்த அன்பளிப்பாகும். குர்ஆன் முப்பது ஜுஸ்வுகளையும் டவுன்லோடு செய்யாமல் விரல் கொண்டு தொட்டு நீங்கள் விரும்பிய ஜுஸ்வுகளை கேட்கலாம் இதை நீங்கள் கேளுங்கள் , உங்களின் நண்பர்களுக்கும், குடும்பத்தாருக்கும் இதை அனுப்பி வையுங்கள்.

ஜுஸ்வு 1 ⇨ http://j.mp/2b8SiNO

ஜுஸ்வு 2 ⇨ http://j.mp/2b8RJmQ

ஜுஸ்வு 3 ⇨ http://j.mp/2bFSrtF

ஜுஸ்வு 4 ⇨ http://j.mp/2b8SXi3

ஜுஸ்வு 5 ⇨ http://j.mp/2b8RZm3

ஜுஸ்வு 6 ⇨ http://j.mp/28MBohs

ஜுஸ்வு 7 ⇨ http://j.mp/2bFRIZC

ஜுஸ்வு 8 ⇨ http://j.mp/2bufF7o

ஜுஸ்வு 9 ⇨ http://j.mp/2byr1bu

ஜுஸ்வு 10 ⇨ http://j.mp/2bHfyUH ஜுஸ்வு 11 ⇨ http://j.mp/2bHf80y

ஜுஸ்வு 12 ⇨ http://j.mp/2bWnTby

ஜுஸ்வு 13 ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ ஜுஸ்வு 14 ⇨ http://j.mp/2b8SUTA

ஜுஸ்வு 15 ⇨ http://j.mp/2bFRQIM

ஜுஸ்வு 16 ⇨ http://j.mp/2b8SegG

ஜுஸ்வு 17 ⇨ http://j.mp/2brHsFz

ஜுஸ்வு 18 ⇨ http://j.mp/2b8SCfc ஜுஸ்வு 19 ⇨ http://j.mp/2bFSq95

ஜுஸ்வு 20 ⇨ http://j.mp/2brI1zc

ஜுஸ்வு 21 ⇨ http://j.mp/2b8VcBO

ஜுஸ்வு  22 ⇨ http://j.mp/2bFRxNP

ஜுஸ்வு 23 ⇨ http://j.mp/2brItxm

ஜுஸ்வு 24 ⇨ http://j.mp/2brHKw5

ஜுஸ்வு 25 ⇨ http://j.mp/2brImlf ஜுஸ்வு 26 ⇨ http://j.mp/2bFRHF2

ஜுஸ்வு 27 ⇨ http://j.mp/2bFRXno

ஜுஸ்வு 28 ⇨ http://j.mp/2brI3ai

ஜுஸ்வு 29 ⇨ http://j.mp/2bFRyBF

ஜுஸ்வு 30 ⇨ http://j.mp/2bFREcc


0 Comments